I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – Privat detaljreguleringsplan for Porsvika, gnr.33 bnr.162 mfl. – Glesnes, i Øygarden kommune. Aktuelt planområde omfattar eksisterande industriområde i Porsvika.

Tiltakshavar for detaljreguleringa er Sotra Fiskeindustri AS.

Formål/Bakgrunn for planarbeidet:

Formål med planarbeidet er å legge betre til rette for eksisterande næringsverksemd på staden.

Sotra Fiskeindustri har behov for større areal til produksjon og lager, i tillegg til betre arealdisponering for tilkomst og trafikkareal for lasting/lossing ved anlegget sitt i Porsvika.

Flytting av tilkomst og utviding av næringsareal er viktig for å sikre naudsynt areal for dagens drift, sikre betre logistikk med tryggare trafikkmønster i industriområdet, i tillegg til naudsynt areal for vidare utvikling. Planarbeidet vil såleis kunne legge til rette for framtidig nytt areal for blant anna utbygging av ny filethall, nytt kjøleområde og fryseri, noko som vil vere viktig for å kunne holde seg konkurransedyktige i marknaden.

Overordna plan og eksisterande reguleringsplan:

Overordna plan for området er Kommuneplan for Sund, datert 04.10.2011, PlanID:124520110006. I overordna plan er aktuelt område avsett til næringsverksemd, noverande og framtidig, med tilgrensande LNF-område på land med omsynssone for bevaring kulturmiljø. I sjø er areal avsett til Småbåthamn og friluftsområde, noverande.

Ny plan vil inkludere og erstatte eksisterande reguleringsplan Offentleg Detaljregulering for Porsvika, gnr.133 bnr.162 m.fl., datert 17.04.2012, PlanID: 124520110002. I eksisterande reguleringsplan er aktuelle områder for planlagde tiltak i hovudsak; næringsbebyggelse (NV3-4), hamn (H1), hamneområde i sjø (HS1), køyreveg (o_OV1), gangveg/gangareal (o_OF1-2), anna veggrunn – grøntareal, søre del av areal grønstruktur (f_GS1), samt mindre del av tilgrensande areal i naturområde – grønstruktur (f_NO1). Planlagde tiltak vil ikkje komme i berøring av registrerte kulturminne innanfor dei 2 områda avsett til båndlegging etter lov om kulturminne, H730_, i nord.

For eksisterande offentleg fiskerihamn og dei resterande areala i planen, er det tenkt ei vidareføring slik areala ligg i eksisterande reguleringsplan, men med mindre justeringar for å tilpasse arealformåla til dagens situasjon der dette er formålstenleg. Avsette areal i ny detaljreguleringsplan vil få oppdaterte feltnamn i samsvar med nasjonale krav og føringar.

Nytt planområde er utvida for å inkludere avkøyrsle mot fylkesveg med tilhøyrande siktsoner, tilgrensande areal for tilkomstveg for justering av regulert veglinje og fortau, naudsynt areal i sjø knytt til hamneaktivitetar på land, samt følgje oppdaterte eigedomsgrenser.

Varsla planområde er i underkant av 163 daa, der endeleg planavgrensing kan bli justert i planprosessen.

Prosess:

Det vart gjennomført oppstartsmøte med Øygarden kommune den 18.08.2022. Kommunen vurdera planarbeidet å vere i tråd med overordna plan, samt at ny plan i stor grad vil vidareføre prinsipp og føringar gitt i eksisterande reguleringsplanen frå 2012. Planavdelinga tilrår med grunnlag i dette oppstart av planarbeidet i Porsvika.

Planavdelinga er samstundes positive til planarbeidet då dei ser det som viktig å stette vidareutvikling av ei viktig næring i kommunen med mange arbeidsplassar.

Kommunen syna elles til at planarbeidet må vurdere planlagde tiltak opp i mot aktuelle kommunale-, regionale- og nasjonale krav og føringar. I oppstartsmøte vart det vidare vurdert kva som kan vere viktige tema i planprosessen, og desse er blant anna knytt til trafikktryggleik og trafikktilhøve, kulturminne, samfunnstryggleik og beredskap, naturfare/stormflo, klimatiske forhold og energiløysingar, overvasshandtering og vassmiljø, i tillegg til m.a. tema som friluftsliv, folkehelse, og born og unge sine interesser. Det vil bli utarbeidd oppdatert ROS-Analyse i planarbeidet. Planarbeidet er vurdert å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing.

Medverknad og høyringsfrist:

Fagmynde, grunneigarar/naboar mfl. vert inviterte til å kome med innspel gjennom varsling og kunngjering av planoppstart. Det vert lagt opp til dialog og avklaringar med aktuelle grunneigarar og fagmynde undervegs i planprosessen etter behov.

Dei som har innspel, merknader eller spørsmål til planarbeidet kan vende seg til iVest Consult innan 24.3.2023.

HØYRINGSFRIST 24.3.2023

Vi ber om at merknader/innspel til forslag til endring blir sendt til:

iVest Consult AS,
Strandgata 10, 6905 FLORØ
T: 966 27 980 // E: post@ivestconsult.no

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å