FAGOMRÅDA VÅRE

Gjennom solid kompetanse og erfaring utfører vi små og store oppdrag for private og offentlege oppdragsgjevarar.

Arkitektur

Vi skaper gode rom og løysingar for framtidsretta bygg.

 • Arkitektarbeid for alle typar bygg og anlegg
 • Tettstadutformning
 • Utomhusanlegg
 • Antikvarisk rehabilitering
 • 3D visualisering
 • Moglegheitsstudie

Plan

Vi legg vekt på å finne gode framtidsretta løysingar tilpassa landskap og miljø.

Berekraftig materialbruk og utforming, gjev løysingar med gode kvalitetar.

 • Alle typar for arealplanar som kommune-, regulering-, utomhus-, og illustrasjonsplan
 • Prosessleiing
 • Verknadsvurdering
 • Konsekvensutgreiing
 • ROS analyser

Konstruksjon

Vi utfører dimensjonering, teikning, materialval og tekniske løysingar for:

 • Kontor- og forretningsbygg
 • Barnehagar, skular og idrettshallar
 • Helse- og omsorgsbygg
 • Offentlege bygg, museum, kulturbygg, rådhus
 • Anleggskonstruksjonar, kaier, kraftverk, damanlegg
 • Alle typar industribygg
 • Ulike konstruksjonar

Tekniske fag

Energiflyt, bruksmønster og miljøutfordringar er grunnleggande for all vår prosjektering.

Låge driftskostnadar og reduserte utslepp er viktige fokusområde, samtidig skal både inne- og utemiljø vere godt.

 • VVS-tekniske anlegg
 • Elektrotekniske anlegg
 • Automatiseringsanlegg
 • ITB-koordinering og teknisk byggherreombod
 • BREEAM sertifisering
 • Energivurderingar (Enøk) og -forsyning, LCC-berekningar
 • Energisertifisering og tilstandsvurdering
 • Søknadar Enova og andre tilskotsordningar
 • Kjøleanlegg og varmepumper
 • Brannslokking – sprinklar – alarmanlegg
 • Daglysberekningar

Infrastruktur

Vi utfører vi små og store oppdrag for private og offentlege oppdragsgjevarar, nye og eksisterande anlegg:

 • Prosjektering av veg og VA-anlegg
 • Kommunaltekniske planar
 • Hovudplanar for VA
 • Byggeplanar for veg
 • Kostnadskalkylar

Fornybar energi

Vi utførar arbeid knytt til både småkraftverk, vindkraftverk og vassdrags-teknikk.

 • Prosjektvurdering og utvikling
 • Konsesjonssøknad og fritakssøknad
 • Detaljprosjektering
 • Vassdragsteknisk ansvarleg (VTA)

Prosjektadministrasjon

Prosjektleiing:

 • Organisering og leiing av prosjekt
 • Framdrift og økonomistyring
 • Kvalitetssikring og kontroll

Byggeleiing:

 • Ivareta byggherren sin pliktar og krav
 • Evaluering, forhandlingar og kontrahering
 • Kvalitetssikring, oppfølging og kontroll

Prosjekteringsleiing:

 • Leie prosjekteringsarbeidet
 • Tverrfagleg leiing av prosjektering
 • Framdrift, økonomistyring, kvalitetssikring

Anbodsdokument:

 • Utarbeide kalkylar
 • Utarbeide anbodsdokument for alle fag

Søknadspliktige tiltak

Vi bistår gjennom heile prosessen, frå oppstart til ferdigattest.

Vi utfører:

 • Søknad for alle typar tiltak etter Plan- og bygningslova
 • Bistand ved frådeling av eigedom og regulering av eigedomsgrenser
 • Søknad om utsleppsløyve
© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å