Planarbeid Måsholmen

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljreguleringsplan. Det vert òg varsla offentleg ettersyn av forslag til planprogram jfr. Plan- og bygningslova §§ 4-1 og 12-9. Aktuelt planområde omfattar Måsholmen-Håskjera, gbnr 28/3, i Kinn kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Florø Hamn KF v/Linda Mortensen Midtbø, i samarbeid med Trolleskjæret AS v/Thor-Arne Ullaland.

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljreguleringsplan. Det vert òg varsla offentleg ettersyn av forslag til planprogram jfr. Plan- og bygningslova §§ 4-1 og 12-9. Aktuelt planområde omfattar Måsholmen-Håskjera, gbnr 28/3, i Kinn kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Florø Hamn KF v/Linda Mortensen Midtbø, i samarbeid med Trolleskjæret AS v/Thor-Arne Ullaland.

Varsla planområde utgjer om lag 345 daa, der ca. 124 daa av desse vert landareal etter utfylling. Endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen.

Ny reguleringsplan skal fyrst og fremst legge til rette for containerhamn ved utfylling av massar i sjø, samt utvide etablert industriområde i Gunhildvågen. Planlagde tiltak er innarbeidd i ny kommunedelplan og vil gje auka kapasitet ved containerhamnene i Florø, samt møte behovet for nye industriareal i tilknyting til sjø. Det skal etablerast djupvasskaier med kaifront som har moglegheit til å ta imot skip opp i mot 150-200 m lange. Det vil også leggast til rette for etablering av bygg for hamnerelaterte funksjonar, samt lager/fryselager/bulk/droppunkt/ferdigvare.

Aktuelt område er i kommunedelplan Florelandet Brandsøy (PlanID: 20200001), datert 16.06.2022, avsett til framtidig hamn, hamneområde i sjø og næringsverksemd. Tiltak er såleis vurdert å vere i tråd med overordna plan. Deler av området der Måsholmen er tenkt kopla til fastland på Trolleskjeret har arealformål næringsvirksomhet med grense til Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone. Området er også omgitt av hensynssone for friluftsliv, samt faresone for flaum. Det er utarbeidd konsekvensutgreiing (på kommuneplannivå) for marine naturverdiar i området, samt ei landskapsvurdering av utfylling ved Måsholmen-Håskjera.

Måsholmen-Håskjera inngår ikkje i eksisterande reguleringsplanar i området. I samband med KDP er tilgrensande reguleringsplan (PlanID: 140120030101) vedteken opphøyrd. For å sikre tilrettelegging av tilkomstveg til industriområde på Måsholmen-Håskjera vil planarbeidet gå parallelt med planarbeid for Gunhildvågen nord, der ein skal legge til rette for offentleg veg gjennom området.

Det vart gjennomført oppstartsmøte med Kinn kommune den 30.03.2022, der det blei stadfesta at kommunen stillar seg positive til planarbeidet. Formål med planarbeidet er vurdert å samsvare med overordna plan. Plan fell likevel inn under forskrifta §6, vedlegg 1, punkt 8b) Nyetablering hamn for skip over 1350 tonn. Punkt 24) næringsbygg med meir enn BRA 15.000m2. Tiltak fell også inn under vedlegg II, punkt 11k) deponi av masse større enn 50 daa eller 50.000m3. På bakgrunn av dette er det utarbeidd forslag til planprogram som skildrar formål med planarbeidet, opplegg for medverknad og utgreiingsbehov. Det skal også utarbeidast konsekvensutgreiing for tema landskap, friluftsliv og naturmangfald i sjø og på land. Vurdering av strandsone vil inngå i nemnte tema. Det vert vist til planprogram for nærare omtale.

Andre tema som skal vurderast i planarbeidet er blant anna miljøfaglege tilhøve, overvasshandtering og vassmiljø, kulturminne, samt trafikktryggleik og trafikktilhøve m.fl.

Naboar/partar er tilskrive med eige brev.

Det vert med dette også invitert til opent folkemøte onsdag 7. desember 2022, kl. 18-19.30 i kantina på Kollektivterminalen i Florø.

HØYRINGSFRIST 23.1.2023

Vi ber om at merknader/innspel eller spørsmål til planarbeidet blir sendt til:

iVest Consult AS,
Strandgata 15, 6905 FLORØ
T: 966 27 980 // E: post@ivestconsult.no

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å