I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljreguleringsplan. Aktuelt planområde omfattar nordlege delar av Gunhildvågen, gbnr. 27/27 mfl. i Kinn kommune.

Tiltakshavar for planarbeidet er Trolleskjæret AS m.fl.

Formål/Bakgrunn for planarbeidet:

I samband med ny kommunedelplan for Florelandet Brandsøy, datert 16.06.2022 er reguleringsplan for industriområde i Gunhildvågen (PlanID: 20030101) vedteken opphøyrd. I ny kommunedelplan er det lagt til rette for utvikling av eksisterande industriområde, ved utviding mot Måsholmen-Håskjera som skal etablerast som nytt hamne- og industriområde.

Formål med reguleringsplan er i hovudsak tilrettelegging av veg i tilknyting til containerhamn og industriområde ved Måsholmen – Håskjera, samt legge til rette for vidareutvikling for industri innanfor aktuelt område. For å knyte eksisterande og framtidig industriareal saman til eitt, er det naudsynt med omlegging av eksisterande tilkomstveg. Dette vil også bidra til betre trafikktryggleik og logistikk innanfor området. Det skal i tillegg leggast til rette for parkering og pumpestasjon/slamavskiljar innanfor området.

Det vert varsla for eit større areal for vurderingar og tilpassing i høve tilgrensande reguleringsplanar, samt vurdering av siktsoner i høve avkøyrsler m.m. Varsla planområde utgjer om lag 175 daa, der endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen.

Aktuelt område inngår i eksisterande kommunedelplan for Florelandet Brandsøy (Planid: 20200001). I kommunedelplan (2022) er det sett krav til ny reguleringsplan for BN5, samt felles planlegging for BN5, parkering (P) og «andre typer bebyggelse og anlegg» (BAB5). For vidare utvikling av industriområde i Gunhildvågen er det tenkt at eksisterande og nytt industriområde skal fungere som eit samla industriareal. Plantiltak er vurdert å samsvare med gjeldande kommunedelplan.  Planarbeidet vil føregå som ein parallell prosess med planarbeid for industriområde/hamn på Måsholmen-Håskjera.

Planområdet grensar til reguleringsplan Gunhildvågen gbnr. 27/1087,1112 m.fl, industri (Endring), planID: 20070110.

Utgreiingsbehov og vurdering av om plan er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing:

Det var gjennomført oppstartsmøte med Kinn kommune den 24.11.2022, der det blei stadfesta at kommunen stillar seg positive til planarbeidet. Tema som vil bli nærare vurdert i planarbeidet er blant anna; Landskap og estetikk, miljøfaglege tilhøve, naturmangfald m.fl. Formål med planarbeidet, og forslag til planformål, er vurdert å samsvare med overordna plan, og fell såleis ikkje inn under forskrifta §6, vedlegg 1. Plan gjeld tiltak etter plan- og bygningslova, og fell såleis heller ikkje inn under forskrifta §7.

Planlagde tiltak er vurdert å kunne hamne innanfor vedlegg II, punkt 11 c) Renseanlegg for spillvatn og 11k) Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 daa eller 50 000m3. Reinseanlegget vil vere kommunalt og er i samsvar med overordna plan. Drift av reinseanlegg skal skje i tråd med gjeldande regelverk (forureiningsforskrifta m.m.), som skal sikre at det ikkje medfører forureining.

Område for utfylling omfattar om lag 22 daa og mengder masse kan overstige 50 000m3. I samband med ny KDP og plassering av ny containerhamn ved Måsholmen-Håskjera er det utført KU for naturverdiar i området, samt landskapsvurdering i høve etablering av containerhamn. For tareskog er det vurdert at området utgjer < 1% av den registrerte naturtypen, og tiltak vil dermed påverke bestandane i liten til ubetydeleg grad. Videre er området eit etablert industriområde, og ny plan vil medføre ei nedskalering i utbreiing samanlikna med gjeldande plan. Det vert vurdert slik at då mengde masse kan overstige 50 000m3, vil det vere krav om konsekvensutgreiing. Konsekvensutgreiing vil omfatte tema; landskap. [/av_textblock] [/av_one_full] [/av_section] [av_section min_height='' min_height_pc='25' min_height_px='500px' shadow='no-border-styling' bottom_border='no-border-styling' bottom_border_diagonal_color='#333333' bottom_border_diagonal_direction='' bottom_border_style='' padding='default' custom_margin='0px' custom_margin_sync='true' av-desktop-custom_margin='' av-desktop-custom_margin_sync='true' av-medium-custom_margin='' av-medium-custom_margin_sync='true' av-small-custom_margin='' av-small-custom_margin_sync='true' av-mini-custom_margin='' av-mini-custom_margin_sync='true' svg_div_top='' svg_div_top_color='#333333' svg_div_top_width='100' svg_div_top_height='50' svg_div_top_max_height='none' svg_div_top_opacity='' svg_div_bottom='' svg_div_bottom_color='#333333' svg_div_bottom_width='100' svg_div_bottom_height='50' svg_div_bottom_max_height='none' svg_div_bottom_opacity='' color='main_color' background='bg_color' custom_bg='#e8f8ff' background_gradient_direction='vertical' background_gradient_color1='#000000' background_gradient_color2='#ffffff' background_gradient_color3='' src='' attachment='' attachment_size='' attach='scroll' position='top left' repeat='no-repeat' video='' video_ratio='16:9' overlay_opacity='0.5' overlay_color='' overlay_pattern='' overlay_custom_pattern='' custom_arrow_bg='' css_position_z_index='' av-desktop-css_position_z_index='' av-medium-css_position_z_index='' av-small-css_position_z_index='' av-mini-css_position_z_index='' id='' custom_class='' template_class='' aria_label='' av_element_hidden_in_editor='0' av_uid='av-atdiex' sc_version='1.0'] [av_one_full first min_height='' vertical_alignment='av-align-top' space='' row_boxshadow='' row_boxshadow_width='10' row_boxshadow_color='' custom_margin='' margin='0px' av-desktop-margin='' av-medium-margin='' av-small-margin='' av-mini-margin='' mobile_breaking='' mobile_column_order='' border='' border_style='solid' border_color='' radius='' min_col_height='' padding='' av-desktop-padding='' av-medium-padding='' av-small-padding='' av-mini-padding='' svg_div_top='' svg_div_top_color='#333333' svg_div_top_width='100' svg_div_top_height='50' svg_div_top_max_height='none' svg_div_top_flip='' svg_div_top_invert='' svg_div_top_front='' svg_div_top_opacity='' svg_div_top_preview='' svg_div_bottom='' svg_div_bottom_color='#333333' svg_div_bottom_width='100' svg_div_bottom_height='50' svg_div_bottom_max_height='none' svg_div_bottom_flip='' svg_div_bottom_invert='' svg_div_bottom_front='' svg_div_bottom_opacity='' svg_div_bottom_preview='' column_boxshadow='' column_boxshadow_width='10' column_boxshadow_color='' background='bg_color' background_color='' background_gradient_direction='vertical' background_gradient_color1='#000000' background_gradient_color2='#ffffff' background_gradient_color3='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' highlight='' highlight_size='' animation='' animation_duration='' animation_custom_bg_color='' animation_z_index_curtain='100' parallax_parallax='' parallax_parallax_speed='' av-desktop-parallax_parallax='' av-desktop-parallax_parallax_speed='' av-medium-parallax_parallax='' av-medium-parallax_parallax_speed='' av-small-parallax_parallax='' av-small-parallax_parallax_speed='' av-mini-parallax_parallax='' av-mini-parallax_parallax_speed='' css_position='' css_position_location='' css_position_z_index='' av-desktop-css_position='' av-desktop-css_position_location='' av-desktop-css_position_z_index='' av-medium-css_position='' av-medium-css_position_location='' av-medium-css_position_z_index='' av-small-css_position='' av-small-css_position_location='' av-small-css_position_z_index='' av-mini-css_position='' av-mini-css_position_location='' av-mini-css_position_z_index='' link='' linktarget='' link_hover='' title_attr='' alt_attr='' mobile_display='' mobile_col_pos='0' id='' custom_class='' template_class='' aria_label='' av_uid='av-97wbo9' sc_version='1.0'] [av_textblock textblock_styling_align='' textblock_styling='' textblock_styling_gap='' textblock_styling_mobile='' size='' av-desktop-font-size='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' font_color='' color='' id='' custom_class='' template_class='' av_uid='av-79i13t' sc_version='1.0' admin_preview_bg=''] HØYRINGSFRIST 23.1.2023

Vi ber om at merknader/innspel eller spørsmål til planarbeidet blir sendt til:

iVest Consult AS,
Strandgata 15, 6905 FLORØ
T: 966 27 980 // E: post@ivestconsult.no

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å