I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om utviding av plangrense vestover i samband med allereie varsla planarbeid for «Privat detaljregulering for Tømmervelta, gbnr. 23/314, bustader» i Kinn Kommune. Tiltakshavar er Fanevik Tomteutbygging AS.

Formål med planen er tilrettelegging for nye bustadar innanfor gbnr. 23/314, og det vert varsla om utviding av plangrense vestover for og sjå på moglege løysingar i høve tilkomst til bustadane frå vest, gangtilkomst til planlagt friområde ved sjø, og etablering av leikeplass innanfor gbnr. 23/10. Vidare skal det vurderast auke i tal på bueiningar og utnyttingsgrad for bustadar innanfor gbnr. 23/314.

Tidlegare varsla planområde var på 7 daa, og er no utvida til omlag 10 daa. Endeleg plangrense kan verte justert i planprosessen.

 

HØYRINGSFRIST 14.11.2023

Dei som har innspel, merknader eller spørsmål til planarbeidet kan vende seg til iVest Consult AS, innan 14.11.2023

iVest Consult AS,
Strandgata 10, 6905 FLORØ
T: 957 41 102 // E: post@ivestconsult.no

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å