Ny vurdering av mogeleg vegframføring til Førdslia, og utbyggingspotensialet for bustadutbygging. Gjennom oppbygging av 3D modeller vart det sett på vegframføring for houdtilkomst og naudveg i bratt terreng.

Det vart vidare vurdert utbyggingsformar for bustadar, bustadattraktivitet og bukvalitetar. Vidare vart det vurdert konsekvensar for kryss til Fv481 (trafikkauke, tafikktryggleik og kryssutforming). Mogelegheitsstudien omfatta også kostnadsoverslag for infrastruktur og utarbeiding av sluttrapport, med presentasjon og konklusjon / tilråding.

Opsjon: Konsekvensutgreiing og ROS-analyse for området ved innarbeiding i kommuneplanen.

 • Stad:

  Førdslia, Førde kommune

 • Kategori:

  Mogelegheitsstudie, Kommunedelplan, Tekniskplan (veg, vatn og avløp), Trafikkvurdering, Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS analyse), Kostnadsanalyse, Konsekvensutgreiing

 • Program:

  Bustadfelt, Terreng

 • Status:

  2018

 • Areal:

  900 dekar

 • Fagfelt:

  Plan og infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å