Utvida plangrense Måløy - iVest Consult - ivestconsult.no

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om utviding av plangrens i sjø i forbindelse med allereie varsla planarbeid for «Sentrumstomta» i Måløy,

gbnr. 315/299, 315/289 m.fl, i Kinn kommune. Tiltakshavar er Ariel Eiendom AS.

Varsla planområde var på 24 daa, og er no utvida til ca. 41 daa.

Behov for utvida plangrense er knytt til pågåande geotekniske undersøkingar, og krav om at det i planarbeidet skal sikrast at heile fyllingsfot i sjø skal inngå i endeleg planavgrensing.

Vurdering knytt til tilflot og ferdsel ved utfylling i sjø, er tema som vil bli utgreidd i planarbeidet. Varsla utvida plangrense kan bli justert ned i planprosessen.

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å