VA og veg

Vatn og avløp

iVest Consult si avdeling for VA og Veg med fagområdet vatn og avløp, består av ingeniørar med lang erfaring frå prosjektering av VA-anlegg. Vi har godkjenning i høgste tiltaksklasse som prosjekterande og kontrollerande for prosjektering. Vi nyttar Novapoint sin VA-modul i planarbeidet. Vi har røynsle frå prosjektering og utarbeiding av komplette anbodsgrunnlag for både offentlege og private VA-anlegg – anten som eigne prosjekt eller i tilknyting til bygg/byggefelt, vegprosjekt m.m.

Vi kan m.a. bistå med:

 • Tekniske/økonomiske utgreiingar
 • Hovudplanar
 • Vurdering av eksisterande anlegg
 • Prosjektering og prosjekteringsleiing
 • Anbodsdokument for VA-anlegg
 • Utsleppssøknader
 • Byggeleiing

Veg

iVest Consult si avdeling for VA og Veg med fagområdet veg, består av siv.ing, ingeniør og naturforvaltar med brei erfaring frå prosjektering av veganlegg. Vi har godkjenning i høgste tiltaksklasse som prosjekterande og kontrollerande for prosjektering. Vi nyttar Novapoint sin Veg-modul til konstruksjon av terrengmodellar og teikningsproduksjon. Vi har røynsle frå prosjektering, utarbeiding av byggeplanar og komplette konkurransegrunnlag for riks- og stamvegnettet, for kommunale vegar og for private vegar.

Vi kan m.a bistå med:

 • Detalj-/reguleringsplan for veganlegg
 • Byggeplan og anbodsdokument for vegprosjektering
 • Oppfølging i byggetida
 • Byggeleiing
 • Byggesakshandsaming