Reguleringsplan Krokane-Nygård

Årstall: 2011 –
Type prosjekt: Detaljreguleringsplanarbeid. Detaljprosjektering av veg, gang- og sykkelveg, vatn- og avløp og elektro. Byggeleiing
Storleik (areal): 60 dekar.
Generell info: Detaljreguleringsplan for ny gang-/sykkelveg langs Fv548 sentralt i Florø. Vegplan med tilgrensande byggeområde, inkl. tekniske grøfter,Trafikk- og støyvurdering, ROS-analyse, samt kartgrunnlag for grunnerverv.