Planarbeid

iVest Consult utarbeidar alle typar planer knytt til Plan- og bygningslova; frå kommuneplanar til reguleringsplanar, utbyggingsplanar og illustrasjonsplanar.
Som del av planprosessane utarbeidar vi:

  • ROS-analysar
  • Landskapsanalysar
  • Planprogram og konsekvensutgreiingar
  • Vurderingar knytt til biologisk mangfald og andre areal- og miljømessige vurderingar

Vi nyttar Autocad og Focus sin Arealplan-modul til utarbeiding av plankart og SOSI-fil.
Med lang erfaring frå planleggingspraksis og med tverrfagleg kompetanse i selskapet, har vi god oversikt over formgiving, planlegging, naturfag, tekniske fag og prosjektleiing.