Høyring av forslag til planendring

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-14 andre ledd, vert det søkt om endring av reguleringsplan for Klubbeneset, gbnr.27/505 m.fl., Industri/småbåthamn/molo (planID: 20170102). I samråd med Flora kommune blir søknad om endring av eksisterande plan sendt ut på høyring slik den her ligg føre. Søknaden er utarbeidd av iVest Consult AS, tiltakshavar for planarbeidet er Ving Eigedom as.

Les mer

Varsel om planoppstart i Nord-Aurdal

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 –  forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr 95/6 i Aurdal, Nord-Aurdal kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Nord-Aurdal kommune.

Les mer