Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering for naust i Holvik, gbnr. 138/4, Vågsøy kommune,

 

 

 

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr. 138/4 m.fl. Tiltakshavar for planarbeidet er Halsør Eigedom AS v/ Even Halsør.

 

Les mer

Varsel om planoppstart for Grotlesanden, i Bremanger kommune

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – forslag til Detaljreguleringsplan for Grotlesanden, i Bremanger kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Bremanger kommune. Les mer