Varsel om oppstart av planarbeid for Privat detaljreguleringsplan for Markegata 30 m.fl., Florø Sentrum

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering

Planområdet omfattar nordre halvdel av kvartal 29 i Florø sentrum, eigedomane Markegata 30 – 40, del av Magnus Thingnesgate og Rv5 Markegata, samt Hansenbakken Borettslag i søre del av kvartalet (Hans Blomgate 17), sjå vedlagt kart med lokalisering og planavgrensing. Varsla planområde utgjer 3,8 daa. Endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Tiltakshavar for planarbeidet er Markegata 30 AS. Les mer

Varsel om oppstart av planarbeid i Sogndal kommune

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr 64/363 m.fl. Tiltakshavar for planarbeidet er Granden 25 AS. Les mer