Høyring av planforslag i Vågsøy kommune

Det vert med dette varsla høyring av mindre endring av Reguleringsplan for Almenningen, i Vågsøy kommune.

Aktuelt område for planendring er på del av gbnr. 152/3, og omfattar eit areal på om lag 2,6 daa. Hovudformålet med planarbeidet er tilrettelegging for parkeringsareal. Arealet er i gjeldande plan avsett til LNF-formål. Tiltakshavar for planarbeidet er Nordvestvinduet Eiendom AS.

Les mer