Høyring av forslag for endring av reguleringsplan kvartal 11-Trovikkvartalet, Flora kommune

iVest Consult har på vegne av Flora kommune utarbeidd søknad om reguleringsendring for kvartal 11 – «Trovikkvartalet», i samsvar med pbl §12-14, 2. avsnitt.

Det er lagt opp til prosess med felles behandling av reguleringsendring og byggesak, jf. Plan- og bygningsloven §12-15. På bakgrunn av dette vert det derfor i samband med høyring av planframlegg, vedlagt dokument for nabovarsling om tiltak. Ansvarleg søkar for byggetiltak er Salt Arkitekter AS.

Aktuelt området inngår i «Reguleringsplan for kvartal 11, Trovikkvartalet», planid 20080107, vedtatt 14.06.2011, og omfattar gbnr. 202/9, 202/478 og 202/620. I gjeldande reguleringsplan er området regulert til bevaring av bygg, byfornying, og kombinert-formål forretning/kontor. Del av planen som no vert søkt endra omfattar bevaringsområde FV5, Forretning-/kontorområde FK5, og del av bevarings-område FV2 i eldre plan.

Hovudformål med planendringa er å legge til rette for bustad i tillegg til næring, der ein opnar for inntil 18 nye bueiningar frå plan 2 over fortau/Strandgata, medan plan/del av bygg på gatenivå framleis skal vere næringsaktivitet/-publikumsfunksjonar. Planlagde tiltak er vurderte å falle inn under formål og intensjon i gjeldande reguleringsplan, og i samsvar med prinsipp og føringar i nyleg vedtatt Sentrumsplan. Endringar er vist i  plankart, føresegner, samt utgreia i planomtale for m/ROS, datert 17.10.2019, i Vedlegg for Plandokument. Dokument for nabovarsling for byggesak, utarbeidd av Salt Arkitekter AS, er vist i vedlegg for byggesak.

Medverknad

Forslag til endring i eldre plan for Trovikkvartalet, samt byggesak for planlagde tiltak, vert med dette sendt på forenkla høyring før handsaming i Flora kommune.

Vi ber om at merknader/innspel til forslag til endringar av reguleringsplan vert sendt til iVest Consult AS, Strandgata 15, 6905 Florø. Epost: post@ivestconsult.no

Merknadar til nabovarsel av byggesak vert sendast til Salt Arkitekter AS, Strandgata 17, 6905 Florø: Epost: post@saltarkitekter.no

Høyringsfrist 19. november 2019.

Ved spørsmål vedrørande reguleringsendring, kan de ta kontakt med iVest Consult AS v/Jane Berg Solheim på Tlf. 957 41 102, eller via epost: jbs@ivestconsult.no

Ved spørsmål vedrørande byggesak, ta kontakt med Salt Arkitekter AS på tlf: 57742745 eller via epost: post@saltarkitekter.no

 

Vedlegg for Plandokument:

Vedlegg for byggesak:

  1. Brev- Nabovarsel for byggesak
  2. Tegningsliste – Planer, snitt, fasader
  3. Tegningsliste – ­Illustrasjoner