Høyring av planforslag i Vågsøy kommune

Det vert med dette varsla høyring av mindre endring av Reguleringsplan for Almenningen, i Vågsøy kommune.

Aktuelt område for planendring er på del av gbnr. 152/3, og omfattar eit areal på om lag 2,6 daa. Hovudformålet med planarbeidet er tilrettelegging for parkeringsareal. Arealet er i gjeldande plan avsett til LNF-formål. Tiltakshavar for planarbeidet er Nordvestvinduet Eiendom AS.

Mindre endring av gjeldande reguleringsplan er for etablering av ny parkeringsplass for fabrikk for Nordvestvinduet AS, då det er behov for å erstatte eksisterande parkeringsplass på fylling sør for fabrikkbygget (mot fjorden). Eksisterande parkering ligg ikkje ideelt til då bilane i stor grad vert påverka av salt frå sjørok. Ein ønskjer også å frigjere området for eksisterande parkering slik at fyllingsfronten kan forsterkast, samt gje plass til lagerhall knytt til fabrikkbygget for mellomlagring av råvarer og ferdigvarer.

Det har blitt vurdert alternative areal for formål parkering for fabrikken, og det vart då konkludert med at del av gbnr. 152/3 vil vere best eigna til dette formål på grunnlag av trafikktryggleik og jordbruksmessig verdi. Dette er gjort greie for i plandokumenta.

Omsøkte endring i formål for etablering av parkeringsareal vil ikkje medføre vesentleg store naturinngrep eller tiltak etter vedlegg I og II i forskrift om konsekvensutgreiing. Matjord på området skal ved omdisponering gravast opp og takast vare på (mellomlagrast eller transporterast vekk), i samsvar med § 9 i jordlova. Det har på grunnlag av dette blitt vurdert slik at planen ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing, jf. KU-forskrifta §§ 6, 8 og 10

Dersom det ved høyring skulle komme inn vesentlege merknadar slik at planforslaget som framlagt ikkje kan handsamast som mindre endring, skal denne kunngjering sjåast på som ein varsling av oppstart av planarbeid i samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8.

Dokumenta ligg til offentleg gjennomsyn på iVest Consult sine nettside www.ivestconsult.no,

hos Vågsøy kommune på Servicetorget og på nettsida www.vagsoy.kommune.no

Naboar/Partar er tilskrive med eige brev.

Dei som har innspel, merknader eller spørsmål til planarbeidet kan vende seg til iVest Consult AS, innan 12.03.2018

 

iVest Consult as

Strandgata 15, 6900 FLORØ

Telefon: 976 27 000/ 966 27 987/ 95741102

Epost: post@ivestconsult.no

 

Planomtale_Mindre endring Almenningen

Føresegner_Mindre endring Almenningen

Plankart_Mindre endring Almenningen